Gevaarlijke stoffen (ADR)

ADR silovervoer

Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Ofwel: de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Een hele mond vol, dus in de praktijk hebben we het over ADR. Het ADR deelt gevaarlijke goederen onder in negen gevarenklassen. Hiervan mogen wij de klassen 2 t/m 6, 8 en 9 vervoeren. In de praktijk vervoeren onze silo-opleggers uitsluitend klasse 9, wat onder meer milieugevaarlijke stoffen zijn. Wij vervoeren dus geen giftige stoffen.

Onze chauffeurs zijn in het bezit van een persoonlijk ADR-certificaat en de wagens waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd zijn daarvoor goedgekeurd. Zo kunnen we jouw gevaarlijke goederen op een veilige manier vervoeren.

 Meer weten over ADR? Kijk dan eens op de site van het RIVM. Nuttige informatie over (het vervoer van) gevaarlijke stoffen vind je hier.   

informatie opvragen?

Stuur bericht+31-(0)33-254 2525